Godziny Pracy: Pn.-Pt.7.30-15.30 +48 501 434 590
 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Hosaja, prowadzący działalność gospodarczą w Tarnowie, przy ul. Ujejskiego 5/1A, 33-100 Tarnów, NIP: 8731000088,

2. Administrator Danych będzie przetwarzać Państwa dane w celu: a) zawarcia i realizacja umowy; b) prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności; c) prezentacji wizerunku osób odwiedzających obiekty Administratora; d) dochodzenia roszczeń; e) archiwizacji; f) udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;

3.Państwa dane przetwarzane będą na podstawie: a) udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO; b) prawidłowej realizacji usług (art. 6 ust 1 lit b RODO); c) monitorowania jakości świadczonych usług (art. 6 ust 1 lit f RODO); d) wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust 1 lit c RODO); e) dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO); f) wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO).

4.Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie następującym odbiorcom: a) podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami, wykonywanymi w jego imieniu; b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; c) kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił obsługę prawną; d) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, lub do chwili cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, zgłoszenia żądania ich usunięcia lub innego podobnego żądania. Dane będą przetwarzane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych Administratora. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenie w celu ochrony Państwa praw i wolności;

7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do treści swoich danych (zgodnie z art. 15 RODO) b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO), c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO), f) prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO), g) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO) h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora, narusza przepisy RODO. Jeżeli Pani/Pan chce skorzystać z przysługujących praw wymienionych w pkt. 8 w/w dokumentu, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

8.Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie przez Państwa danych uniemożliwi Administratorowi realizację umowy.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.